Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Projekty

MÔJ PRIATEĽ STROM - školský enviromentálny projekt

Skrášlenie a sfunkčnenie priestoru átria a exteriéru MŠ dosadbou stromov, kríkov a kvetov a vytvorenie vhodných podmienok na zážitkové učenie v oblasti ekologickej výchovy. Náplňou projektu bola najmä výsadba novej zelene. Realizácia projektu a udržiavanie jeho výsledkov je zabezpečené prostredníctvom dobrovoľníkov. Významným rozmerom projektu je edukačná činnosť s deťmi, ktorej cieľom je naučiť deti prírodu poznať a chrániť. Učia sa opísať rôzne druhy stromov, kríkov, poznať rozdiely v listoch, plodoch, kôre stromu a pod. Projektom deti sprevádzala sýkorka Dorotka.

NEZÁBUDKA - školský enviromentálny projekt

Cieľom projektu je utvárať základy enviromentálnej kultúry už u detí od 3 rokov, zapájať ich do aktívnej ochrany zeme. Projektom sprevádza detí kvietok nezábudka.

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE - školský projekt (certifikát od roku 1999)

Cieľom projektu je pripravovať zdravé, telesne zdatne a pohybovo otužilé dieťa, ktoré bude mať primerané mravné a vôľové vlastnosti, zabezpečovať mu duševnú pohodu, poukázať na potrebu racionálnej výživy.

LOGIKOMÁNIA STONOŽKY TEREZKY - školský projekt

Cieľom projektu v spolupráci s OŠ MsÚ je overovanie kompetencie detí v rozvoji logického myslenia, predstavivosti a kombinačných schopnosti. Hravou súťaživou formou vytvárať u detí pozitívny vzťah k matematike.

RECYKLOHRY – mimoškolský projekt /plníme už druhý rok/

Cieľom projektu je získať znalosť detí v oblasti triedenia a recyklovania odpadu a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení. Za plnenie zadaných úloh škola získava body za ktoré si môže vymeniť pomôcky alebo hračky pre školu.

HLINÍKOVÝ SKARABEUS – mimoškolský projekt

Zber hliníkovej fólie.

ZDRAVÝ ÚSMEV – mimoškolský projekt FZ

Cieľom projektu v spolupráci s fakultou zdravotníctva je priblížiť deťom prevenciu zdravia ústnej dutiny spojenú s prevádzaním jednotlivých procedúr.

Trvalo udržateľný rozvoj očami detí predškolského veku – celosvetový projekt /OMEP/ účasť na projekte

Získavať a zhromažďovať informácie o myslení detí a ich chápania.

BABKA, DEDKO, ĽÚBIME VÁS - školský projekt

Cieľom projektu je viesť deti k láske nielen k rodičom, ale vedieť si uctiť aj starých rodičov, starších ľudí, vedieť im preukázať lásku za ich starostlivosť. Pripomínať si ich sviatok Október -úcta k starším slávnostnou akadémiou -predstaviť im školu v ktorej sa uskutočňuje ich VVČ.

BEZPEČNE NA CESTÁCH - mimoškolský projekt

Cieľom projektu je učiť deti ako sa správať na cestných komunikáciách, poznať ich prípadné nebezpečenstvo.

PROJEKT JEŽKA SEPARKA - mimoškolský projekt