Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

O nás

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Materská škola Čergovská 14 v Prešove sa nachádza na sídlisku Sekčov a patrí k najmladším MŠ. V prevádzke je od 1.2.1991. Sme materská škola s celodennou starostlivosťou od 2-6 rokov a deťmi s OŠD. Deti prijaté do MŠ majú zabezpečenú celodennú starostlivosť. Plocha átria je využívaná na zážitkové učenie, pestovanie kvetov a zeleniny. Kultúrnemu stolovaniu sa deti učia v pekne upravenej spoločnej jedálni. Zdravé stravovanie patrí do jedálneho lístka každý deň. Od 1.1.2009 sme škola s právnou subjektivitou. V našej MŠ od šk. roku 2009/2010 pracujeme a vzdelávame sa podľa ŠkVP "Letíme s včielkou a spoznávame svet".

ČINNOSŤ MŠ V ŠK. ROKU 2019/2020

Prevádzka našej MŠ je od 6.00 hod. do 17.00 hod.

Schádzanie (1. trieda, pavilón A - na prízemí) - od 6.00 hod. do 7.00 hod.
Činnosť v triedach - od 7.00 hod do 15.55 hod.
Rozchádzanie detí (1. trieda, pavilón A - na prízemí) - od 15.55 hod. do 17.00 hod.

HLAVNÉ ŠPECIFIKÁ ŠKOLY

Škola podporujúca zdravie od roku 1999.
Prax žiačok SOŠPg.
Zaškolenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Prax študentov Pedagogickej fakulty.
Práca s nadanými a talentovanými deťmi.
Zameranie školy na oboznamovanie s anglickým jazykom.
Zameranie školy na enviromentálnu výchovu.
Organizovanie Školy v prírode.
100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov.
Vhodné podmienky na realizáciu edukačného procesu.
Saunovanie detí na MŠ Važecká.
Zaujímavé aktivity pre deti.
Variabilita a flexibilnosť vo výchovno-vzdelávacom procese.
Alternatívne formy spolupráce s rodinou.
KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

VÝTVARNÝ KRÚŽOK - Ľubica Bělová


OBOZNAMOVANIE SA S ANGLICKÝM JAZYKOM - Mgr. Miriam Čížová
HUDOBNO-POHYBOVÝ KRÚŽOK "VČIELKA" -
Mgr. Iveta Kurtyová