Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Dokumenty

PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY na školský rok 2019/2020


súbor PDF


ŽIADOSŤ O NÁHRADNÚ MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN


súbor PDF


ŽIADOSŤ O NÁHRADNÚ MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN


súbor PDF


ČÍSLA ÚČTOV K ÚHRADE ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN


súbor PDF


VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI


súbor PDF


RODIČOVSKÁ RADA


ČLENOVIA VÝBORU RODIČOVSKEJ RADY PRE ŠK. ROK 2019/2020


PLÁN ČINNOSTI PRE ŠK. ROK 2019/2020ČÍSLO ÚČTU A VÝŠKA PRÍSPEVKU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA


ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ


súbor PDF


SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZA ŠK. ROK 2018/2019


súbor PDF


ŠKOLSKÝ PORIADOK


súbor PDF


RADA ŠKOLY


ZVOLENÍ A DELEGOVANÍ ČLENOVIA RADY ŠKOLY NA OBDOBIE ROKOV 2016 - 2020


INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU


súbor PDF


POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA ZÁKONA č. 122/2013 Z.z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


súbor PDF


SMERNICA O POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ MASOVOKOMUNIKAČNÝM PROSTRIEDKOM


súbor PDF


KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2019


súbor PDF


PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NA ROK 2019


súbor PDF


PREHĽAD KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA A ZÍSKANÉ KREDITY


súbor PDF


DARUJTE DVE PERCENTÁ Z DANE


POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE


VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ...


TLAČIVÁ K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA


ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE DOCHÁDZKY DO MŠ


ŽIADOSŤ O PREDČASNOM UKONČENÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA


ČO BY SME MALI VEDIEŤ


ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE ŠKOLNÉHO (pre poberateľov pomoci v hmotnej núdzi)


ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE ŠKOLNÉHO


SPLNOMOCNENIE


VYHLÁSENIE - SÚHLAS SO ZARADENÍM DIEŤAŤA DO ZOZNAMU DETÍ, NA KTORÉ SA ŽIADA POSKYTNUTIE DOTÁCIE

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ


súbor PDF