Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Dokumenty

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY ČERGOVSKÁ 14, PREŠOV


súbor PDF


VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI


súbor PDF


ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA


súbor PDF


RODIČOVSKÁ ZDRUŽENIE


ČLENOVIA VÝBORU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021


PLÁN ČINNOSTI PRE ŠK. ROK 2019/2020ČÍSLO ÚČTU A VÝŠKA PRÍSPEVKU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA


SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZA ŠK. ROK 2019/2020


súbor PDF


ŠKOLSKÝ PORIADOK


súbor PDF


RADA ŠKOLY


ZVOLENÍ A DELEGOVANÍ ČLENOVIA RADY ŠKOLY NA OBDOBIE ROKOV 2020 - 2024


INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU


súbor PDF


POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA ZÁKONA č. 122/2013 Z.z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


súbor PDF


SMERNICA O POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ MASOVOKOMUNIKAČNÝM PROSTRIEDKOM


súbor PDF


KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2020


súbor PDF


DODATOK KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE 2020


súbor PDF


PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NA ROK 2019


súbor PDF


PREHĽAD KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA A ZÍSKANÉ KREDITY


súbor PDF


TLAČIVÁ K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA


ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE DOCHÁDZKY DO MŠ


ŽIADOSŤ O PREDČASNOM UKONČENÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA


ČO BY SME MALI VEDIEŤ


ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE ŠKOLNÉHO (pre poberateľov pomoci v hmotnej núdzi)


ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE ŠKOLNÉHO


SPLNOMOCNENIE


VYHLÁSENIE - SÚHLAS SO ZARADENÍM DIEŤAŤA DO ZOZNAMU DETÍ, NA KTORÉ SA ŽIADA POSKYTNUTIE DOTÁCIE

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ


súbor PDF