Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Aktuality

12. februára 2024 - Prijímanie detí na školský rok 2024/2025

Vážení rodičia,

žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy Čergovská 14, Prešov na školský rok 2024/2025 môžete podávať
od 2. mája do 17. mája 2024

 • rodič podáva písomnú žiadosť - súbor PDF spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa)
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE!
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.


Podávať žiadosť je možné takto:
 • osobne vhodením žiadosti (v zalepenej obálke) do schránky (hlavný vstup do budovy materskej školy) a to vždy v pracovných dňoch v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod.
 • poštou na adresu: Materská škola Čergovská 14, Prešov 080 01
Poznámka:
Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:
 • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
 • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
Dôležité!
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
Ostatné podmienky prijímania deti - súbor PDF.

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2024.
Kontakty:
Mobil: 0911 971 811
e-mail: ms.cergovskapo@gmail.com
www.mscergovska.vadium.sk
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riad. školy

15. decembra 2023 - Prevádzka MŠ počas vianočných sviatkov

Vážení rodičia!

Oznamujem Vám, že materská škola bude so súhlasom zriaďovateľa - súbor PDF od 27. 12. 2023 do 05. 01. 2024 zatvorená

z dôvodu zisteného minimálneho záujmu zo strany zákonných zástupcov o návštevu detí v materskej škole v danom období, z dôvodu rekonštrukčných prác v školskej kuchyni a z dôvodu vysokej chorobnosti na chrípkové a respiračné ochorenia.

OPÄTOVNÝ NÁSTUP DETÍ DO MŠ JE 08. 01. 2024

V mene celého kolektívu MŠ Čergovská 14, Prešov Vám prajem radostné Vianoce a šťastný Nový rok 2024.

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

24. augusta 2023 - Informácia o platbe školného od 1. septembra 2023

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že od 1. septembra 2023 je výška mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v materskej školy stanovená na 34 EUR pre každé dieťa od 2 do 5 rokov veku. Za dieťa, ktoré má 1 rok pred vstupom do základnej školy (predškoláci) sa poplatok neuhrádza. Platbu uhrádzajte vždy od 1. do 10. dňa v danom mesiaci bankovým prevodom alebo vkladom na účet v ČSOB:
IBAN-číslo účtu školného: SK58 7500 0000 0040 0842 1182
Variabilný symbol: 461223002
Konštantný symbol: 0558
PAY by square: načítajte údaje z obrázka do vašej bankovej aplikácie
Do správy pre prijímateľa uvádzajte MENO, PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDU!

Ďakujeme!

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

24. augusta 2023 - Prvý deň v materskej škole

Vážení a milí rodičia!

Školský rok začíname dňa 04. 09. 2023

DIEŤA JE MOŽNÉ PRIVIESŤ DO MATERSKEJ ŠKOLY V ČASE od 6:30 do 8:00 hod.

Predložte prvý deň učiteľke v triede:


Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - súbor PDF

Upozornenie: ak nemáte možnosť doma vytlačiť a vopred vyplniť požadované vyhlásenie, toto pre Vás bude pripravené v priestoroch detskej šatne. V takom prípade si doneste so sebou pero, aby ste ho vyplnili. Vyplnené vyhlásenie odovzdáte učiteľke pri vstupe Vášho dieťaťa do triedy.

Doneste do materskej školy pre Vaše dieťa:
 • prezuvky (pevná obuv, nie papučky) označené celým menom dieťaťa
 • pyžamo označené celým menom dieťaťa (odovzdáte učiteľke)
 • hrebeň označený celým menom dieťaťa (vložte do skrinky dieťaťa)
 • náhradné oblečenie (vložte do skrinky dieťaťu spodné prádlo, ponožky alebo pančušky, tričko, tepláky a podobne)
 • detský vešiak do skrinky
Ďalšie informácie sa dozviete z informačných násteniek a na rodičovskom stretnutí.
Ďakujeme a tešíme sa na ústretovú spoluprácu s Vami!

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

24. augusta 2023 - Informácie k platbám za stravu (aktualizované 17.9.2023)

Deti vo veku od 2 do 5 rokov bez dotácie: 2,10 EUR na deň
Deti vo veku od 5 rokov (predškoláci s dotáciou): 0,70 EUR na deň
Režijné náklady - paušálne: 8 EUR na mesiac

Výška mesačných platieb spolu

Deti vo veku od 2 do 5 rokov bez dotácie: 50 EUR mesačne
Deti vo veku od 5 rokov (predškoláci s dotáciou): 22 EUR mesačne

Pravidlá uhrádzania poplatku:
Stravné sa uhrádza vždy do 10. dňa kalendárneho mesiaca. V mesiaci september je potrebné zaplatiť stravné za dva mesiace.

Zápisný lístok stravníka - súbor PDF

IBAN-číslo účtu stravného: SK36 7500 0000 0040 0842 1190
Variabilný symbol: 120223003
Konštantný symbol: 0558
PAY by square: načítajte údaje z obrázka do vašej bankovej aplikácie
Do správy pre prijímateľa uvádzajte MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA!

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

Odhlásiť alebo prihlásiť dieťa na stravovanie je potrebné deň vopred do 14.00 hod.,
(odhlasovanie po 14,00 hod. nie je možné)
po víkende v pondelok ráno do 7.30 hod.

Je nutné, aby dieťa bolo v MŠ prítomné o 8,00 hod. Ak bude meškať, je potrebné túto skutočnosť ohlásiť ráno telefonicky vedúcej ŠJ. V 1. deň choroby je možné si neodhlásenú stravu osobne vyzdvihnúť v čase od 11.30 hod. do 12.00 hod.

Spôsob odhlasovania

Dieťa je možné zo stravy odhlásiť iba uvedenými spôsobmi:
 1. Internetové odhlasovanie (heslo si vyžiadajte u vedúcej ŠJ)
 2. telefonicky na tel. č.: 051/770 49 17 (ŠJ)
 3. zaslaním SMS na tel. č. 0905 843 106
Dieťa je možné zo stravy odhlásiť iba v školskej jedálni. Prosíme Vás, neodhlasujte zo stravy Vaše dieťa u triednych učiteliek.
Na dotáciu 1,40 EUR na deň, má nárok dieťa – predškolák, ktorého rodičia v júni 2023 požiadali o túto dotáciu.
Na neodhlásenú - odobratú, ale aj neodobratú stravu v prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ sa dotácia nevzťahuje a učtuje sa plná za ňu plná čiastka 2,50€ na deň.
Intolerancie potravín deti je potrebné nahlásiť na začiatku každého školského roka, rodič sa musí preukázať potvrdením od odborného lekára, nie pediatra.

Ďakujeme!

Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

24. augusta 2023 - Archív článkov školského roka 2022/2023

Čo nám priniesol školský rok 2022/2023 si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.