Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Aktuality

29. decembra 2022 - DÔLEŽITÉ - Zmena výšky stravného

Oznamujeme rodičom deti MŠ Čergovská 14, že dňom 01.01.2023, sa mení stravné na dieťa 2,40€/na deň. Žiadame rodičov, aby si zmenili trvalé príkazy na sumu 45€/mesačne.

Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

2. septembra 2022 - Oznam o konaní doplňujúcich volieb členov rady školy zo zástupcov rodičov

Riaditeľka MŠ Čergovská 14 v Prešove vyhlasuje doplňujúce voľby členov Rady školy zo zástupcov rodičov a určuje termín ich konania

- pre pavilón B (3. a 4. trieda): dňa 7. septembra 2022
a
- pre pavilón A (1.,2. a 5. trieda): dňa 8. septembra 2022
v čase od 15:30 do 16:30 hod. v triedach materskej školy

Podľa § 8 ods. 4 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. rodičia môžu uplatniť len jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú ich viaceré deti.
Podľa § 1 ods. 7 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov.
Návrhy na kandidátov je potrebné oznámiť (aj s podpísaným súhlasom) triednym učiteľkám alebo emailom na: ms.cergovskapo@gmail.com najneskôr do 7. septembra 12:00 hod.
Voľby prebehnú tajným hlasovaním, krúžkovaním najviac dvoch volených kandidátov. Na voľby bude dohliadať volebná komisia.
Oznámenie o výsledkoch volieb bude zverejnené na nástenkách dňa 9.9.2022.

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

26. augusta 2022 - Oznam ku zmene zákona o dotáciách

Dňom 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa dotýka aj zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.
Pre deti od 5 rokov veku, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  (t. z. predškoláci), nie je naďalej možnosť poberať súčasne dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, a zároveň aj daňový bonus.
V prípade záujmu o poberanie dotácie na podporu výchovu k stravovacím návykom dieťaťa je potrebné to do 1.9.2022 oznámiť MŠ, a zároveň doručiť vyplnené a podpísané  Čestné vyhlásenie - súbor PDF o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

2. augusta 2022 - Prvý deň v materskej škole

Vážení a milí rodičia!

Predložte prvý deň učiteľke v triede:


1. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti - súbor PDF

Upozornenie: ak nemáte možnosť doma vytlačiť a vopred vyplniť požadované vyhlásenie, toto pre Vás bude pripravené v priestoroch detskej šatne. V takom prípade si doneste so sebou pero, aby ste ho vyplnili. Vyplnené vyhlásenie odovzdáte učiteľke pri vstupe Vášho dieťaťa do triedy.

2. Zápisný lístok stravníka - - súbor PDF

Upozornenie: ak nemáte možnosť vytlačiť zápisný lístok doma, vyžiadajte ho od učiteľky.

Prvý deň doneste do materskej školy pre Vaše dieťa:
  • prezuvky (pevná obuv, nie papučky) označené celým menom dieťaťa
  • pyžamo označené celým menom dieťaťa (odovzdáte učiteľke)
  • RÚŠKO označené celým menom dieťaťa (vložte do skrinky dieťaťa)
  • hrebeň označený celým menom dieťaťa (vložte do skrinky dieťaťa)
  • náhradné oblečenie (vložte do skrinky dieťaťu spodné prádlo, ponožky alebo pančušky, tričko, tepláky a podobne)
  • detský vešiak do skrinky
DIEŤA JE MOŽNÉ PRIVIESŤ DO MATERSKEJ ŠKOLY V ČASE od 6.30 hod. do 8.00 hod.

Ďalšie informácie sa dozviete z informačných násteniek a na rodičovskom stretnutí.
Ďakujeme a tešíme sa na ústretovú spoluprácu s Vami!

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

2. augusta 2022 - Poplatky od 1. septembra 2022

Od 1. septembra 2022 výška mesačného poplatku (školné) za pobyt dieťaťa v materskej školy je stanovená na 22 EUR.

Za dieťa, ktoré má rok pred vstupom do základnej školy (predškoláci) sa poplatok neuhrádza.

Platbu uhrádzajte vždy od 1. do 10. dňa v danom mesiaci bankovým prevodom alebo vkladom na účet v ČSOB:
IBAN-číslo účtu školného: SK5875000000004008421182
Variabilný symbol: 461223002
Konštantný symbol: 0558
PAY by square: načítajte údaje z obrázka do vašej bankovej aplikácie
Do správy pre prijímateľa uvádzajte MENO, PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDU!

Ďakujeme!

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

2. augusta 2022 - Archív článkov školského roka 2021/2022

Čo nám priniesol školský rok 2021/2022 si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.