Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Aktuality

14. januára 2021 - K platbám mesačného príspevku za január 2021

Vážení rodičia!

OZNAMUJEME VÁM, ŽE V ZMYSLE VZN Č. 4/2019 ČL. 2, ODS. 4, PÍSM. B) ZA MESIAC JANUÁR 2021 UHRÁDZA RODIČ IBA POMERNÚ ČASŤ URČENÉHO PRÍSPEVKU TAKTO:

1. ak uhrádzate mesačne poplatok 20 EUR tak zaplatíte za január 2021
za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 1,05 EUR

2. ak uhrádzate mesačne poplatok 40 EUR tak zaplatíte za január 2021
za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 2,10 EUR

3. ak uhrádzate mesačne poplatok 60 EUR tak zaplatíte za január 2021
za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 3,15 EUR

Rodičia, ktorých dieťa v januári nenavštevuje MŠ, neuhrádzajú mesačný príspevok (poplatok) na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za mesiac január 2021. Preplatky Vám budeme vracať najskôr vo februári 2021.

Ďakujeme!
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

5. januára 2021 - Oznámenie k prevádzke MŠ od 11.01.2021

Vážení rodičia!

V zmysle usmernenia zriaďovateľa materskej školy Mesta Prešov - súbor PDF Vám oznamujeme, že naša materská škola bude od 11. 01. 2021 otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do práce v štandardnom mieste výkonu práce, o čom doložia doklad od zamestnávateľa. Týka sa to obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa.

Preto žiadame Vás rodičia, ktorí spĺňate vyššie uvedené kritéria, aby ste najneskôr do 07. 01. 2021 do 10:00 hod. nahlásili záujem o návštevu materskej školy svojho dieťaťa od 11.01.2021
- zaslaním e-mailu na adresu: ms.cergovskapo@gmail.com

alebo

- SMS správou na tel. čísle: 0911 971 811


Ďakujeme za pochopenie!
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

18. decembra 2020 - Oznam ZŠS pri MŠ Čergovská pre rodičov predškolákov

Na základe medializovaných informácií o zrušení dotácií na stravu, Vám predkladáme usmernenie k ďalšiemu postupu od 1. 1. 2021 pri poskytovaní dotácií na stravu v zmysle zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách, v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov:

Zmena v poskytovaní dotácie je posunutá na 1.8.2020 čo znamená,

že od 1. 1. 2021 bude naďalej poskytovaná dotácia 1,20 € na stravu, pre predškolákov, ako to bolo doteraz. Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

25. augusta 2020 - Informácie k stravnému za september a október 2020

Prosíme rodičov, aby platbu za stravu uskutočnili za september a október súčasne:

September 20 prac. dní x 1,74 =34,80 €
Október 20 prac. dní x 1,74 = 34,80 €
Spolu: 69,60 €

Predškoláci (deti od 5 rokov):

September 20 prac. dní x 0,54€ =10,80 €
Október 20 prac. dní x 0,54€ = 10,80 €
Spolu : 21,60 €

Stravné sa platí na nezmenené číslo účtu:

IBAN SK3675000000004008421190

Informácie o stave preplatkov u vedúcej Zariadenia školského stravovania získate na tel. čísle 051/7704917
Žiadame rodičov, aby neposielali platby za stravu na účet, kde sa platí školné!
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

25. augusta 2020 - Platby v školskom roku 2020/2021

Všetky dôležité informácie o platbách ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO v školskom roku 2020/2021 nájdete v priloženom dokumente -
súbor PDFPaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

25. augusta 2020 - Oznámenie k prevádzke školy

Prevádzka v materskej škole v školskom roku 2020-2021 bude od 6.30 hod. do 16.30 hod.PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

25. august 2020 - Archív článkov školského roka 2019/2020

Čo nám priniesol školský rok 2019/2020 si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.