Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Aktuality

7. októbra 2019 - EKOFEST

Dňa 27. septembra sme sa s predškolákmi z 3. a 5. triedy zúčastnili Ekofestu v Ekoparku Holá Hora. Pre deti boli na stanovištiach pripravené rôzne environmentálne aktivity, ktoré boli zábavné, no i poučné. Deťom sa páčilo, keď sa z nich stali pátrači a ich úlohou bolo vyhľadať v areáli rôzne prírodniny podľa zadania. Dokonca sme pozorovali Slnko ozajstnými hvezdárskymi ďalekohľadmi. Počasie nám prialo a my sme prežili krásne dopoludnie zážitkovým učením v prírode.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

26. august 2019 - Zoznamy detí pre školský rok 2019/2020

Zoznamy zobrazíte kliknutím na tento odkaz

Gabriela Žabková - riad. školy

25. august 2019 - OZNAM pre rodičov k platbe školného a stravy dieťaťa v MŠ

Výšku poplatkov za školné a stravné stanovuje a upravuje zriaďovateľ MŠ.

Riaditeľka školy v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2019 čl. 2 oznamuje, že rodič je povinný prispievať na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením na výchovu a vzdelávanie v závislosti od veku a trvalého bydliska dieťaťa takto:

Školné

mesačne sumou 20 Є za dieťa od 3 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov
mesačne sumou 60 Є za dieťa do 3 rokov veku včetne mesiaca kedy dovŕši 3 roky
mesačne sumou 40 Є za dieťa od 3 rokov bez trvalého pobytu v meste Prešov
Úhradu previesť najneskôr do 10.dňa v danom mesiaci na účet školy:

SK5875000000004008421182 (ČSOB banka)

v správe uviesť meno dieťaťa (nie svoje!) a triedu

Školné za dieťa sa neuhrádza ak:

  • ak k 31.8. dovŕšilo 5 rokov
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy potvrdenie o tom že je poberateľom dávok v hmotnej núdzi ( potvrdenie a rozhodnutie z ÚPSVa R)
  • ak je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
  • ak má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo iných rodinných preukázateľných dôvodov. Vtedy je rodič povinných to zdokladovať alebo zdravotnou dovolenkou od lekára, alebo písomným vyhlásením zákonného zástupcu o dôvode neprítomnosti dieťaťa v MŠ.


Stravné

Zákonný zástupca hradí príspevok aj na stravovanie dieťaťa vkladom na stravný účet školy - SK3675000000004008421190 ČSOB banka ( uviesť meno dieťaťa a triedu) sumu 1,74 Є (deň).

Deťom, ktoré nadobudli k 31.8. vek 5 rokov, zúčastňujú sa výchovy a vzdelávania v MŠ poskytuje sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sumou 1,20 Є (deň). Vtedy rodič prispieva sumou 0,54 Є (deň) na jedno hlavné jedlo.

Príspevok na stravovanie preddavkovo sa hradí vo výške:

30 Є mesačne pre deti bez dotácie od štátu
10 Є mesačne s dotáciou od štátu.

Veríme na dobrú spoluprácu a včasné uhrádzanie platieb tak ako to bolo v predošlom školskom roku! Gabriela Žabková - riad. školy

25. august 2019 - Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ

1. Zákonný zástupca dieťaťa ráno podpíše učiteľkám v triede tlačivo "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" ( že dieťa nemá infekčné ochorenie ani v rodine nie je vyhlásená karanténa), alebo si ho môže stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

2. prezuvky (pevnú obuv - nie vsuvky).

3. pohodlné oblečenie

4. náhradné veci do skrinky (spodné prádlo, ponožky, punčošky apod.) hlavne u detí 2-3 roč. detí a  všetko označiť menom

5. pyžamo.

6. vešiačik do skrinky.

7. V prvý deň si rodičia novoprijatých detí vyzdvihnú evidenčný lístok a vyplnený ho čo najskôr odovzdajú triednym učiteľkám.

8. Vyzdvihnú si v triede prihlášku na stravovanie.

9. Vyzdvihnú si Čestné prehlásenie o trvalom pobyte dieťaťa.

10. Ostatné informácie Vám budú poskytnuté na plenárnej schôdzi a triednych aktívoch v septembri 2019.

11. V prípade potreby sa kontaktujte s riaditeľkou školy osobne každý deň alebo telefonicky na

č. t. 051/770 48 94
mobil: 0911 971 811
e-mail: ms.cergovska@condornet.sk

www.mscergovska.vadium.skTešíme sa na spoluprácu s Vami! Gabriela Žabková - riad. školy

25. august 2019 - Archív článkov školského roka 2018/2019

Čo nám priniesol školský rok 2018/2019 si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.