Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Aktuality

8. apríla 2021 - Oznámenie k prevádzke MŠ od 12. apríla 2021

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že naša materská škola bude od 12. 04. 2021 otvorená pre všetky deti.

Vážení rodičia!

naďalej platí, že do a z materskej školy privádza a odvádza dieťa vždy jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti, ktorý sa preukáže:

- negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
- alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
- alebo potvrdením o očkovaní, ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
- alebo potvrdením ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

25. marca 2021 - Prijímanie detí na školský rok 2021/2022

Termín podávania žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa do Materskej školy Čergovská 14, Prešov na školský rok 2021/2022 je

od 3. mája do 17. mája 2021


  • rodič podáva písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa; tlačivo na stiahnutie - Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ - súbor PDF)
  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE!
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.


Podávať žiadosť je možné od 3. mája do 17. mája 2021 takto:
  • osobne vhodením žiadosti (v zalepenej obálke) do schránky (hlavný vstup do budovy materskej školy) a to vždy v pracovných dňoch v čase od 6.30 hod. do 16. 30 hod.
  • poštou na adresu: Materská škola Čergovská 14, Prešov 080 01
Poznámka:
Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:
  • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
  • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
Dôležité!
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
Ostatné podmienky prijímania deti zverejníme čoskoro.

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021.
Kontakty:
Mobil: 0911 971 811
e-mail: ms.cergovskapo@gmail.com
www.mscergovska.vadium.sk
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riad. školy

18. marca 2021 - DARUJTE 2% Z DANE PRE NAŠU MŠ!

Vážení rodičia!

Prosíme Vás darujte našej materskej škole 2% z Vašich daní (tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní dane).

Pomôžete nám tak pri skvalitňovaní materiálnych podmienok vo výchovno-vzdelávacom procese našich detí.

Ďakujeme!

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy


10. marca 2021 - Oznámenie k prevádzke MŠ od 8. marca 2021 (aktualizované)

Vážení rodičia!

V zmysle usmernenia zriaďovateľa materskej školy Mesta Prešov Vám oznamujeme, že naša materská škola bude od 08. 03. 2021 do odvolania otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do práce v štandardnom mieste výkonu práce (týka sa to obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa), o čom doložia čestné vyhlásenie -

Príloha č. 1 - súbor PDF

Informácie k poplatkom v mesiaci MAREC 2021 - Príloha č. 2 - súbor PDF.

V prípade potreby nás kontaktujte na e-mailovej adrese školy: ms.cergovskapo@gmail.com alebo telefonicky aj SMS správou na tel. čísle: 0911 971 811.

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

17. februára 2021 - Informácia k uhrádzaniu mesačného príspevku za mesiac FEBRUÁR 2021

Vážení rodičia!

OZNAMUJEME VÁM, ŽE V ZMYSLE článku. 2, ods. 4, písm. b) VZN Č. 4/2019 ZA MESIAC FEBRUÁR 2021 UHRÁDZA RODIČ POMERNÚ ČASŤ URČENÉHO PRÍSPEVKU TAKTO:

1. ak uhrádzate mesačne poplatok 20 EUR, tak zaplatíte za február 2021 iba za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 1,00 EUR.

2. ak uhrádzate mesačne poplatok 40 EUR, tak zaplatíte za február 2021 iba za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 2,00 EUR .

3. ak uhrádzate mesačne poplatok 60 EUR, tak zaplatíte za február 2021 iba za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 3,00 EUR .

Ďakujeme!PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

12. februára 2021 - Oznámenie k prevádzke MŠ od 15. februára 2021

Vážení rodičia!

podľa uznesenia Vlády SR č. 77 z 5 .februára 2021 naďalej platí, že do a z materskej školy privádza a odvádza dieťa vždy jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti, ktorý sa preukáže:

- negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
- alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
- alebo potvrdením o očkovaní, ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
- alebo potvrdením ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

Ďalej Vám oznamujeme, že Mesto Prešov zriadilo odberné miesta vo vybraných základných školách v Prešove - viac na webovom sídle mesta Prešov:
Víkendové testovanie v meste Prešov.
Otestovať sa môžete cez víkend v dňoch 13. 02. a 14. 02. 2021 od 8. 00 h do 17.00 h s výnimkou prestávky od 12.00 h do 12.45 h.

Ďakujeme Vám, že sa svojej učiteľke bez vyzvania preukážete vždy platným negatívnym výsledkom antigénového testu alebo inými požadovanými dokladmi a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti!

PROSÍME VÁS DODRŽIAVAJTE STANOVENÉ PRAVIDLÁ   R O R   PRI VSTUPE DO BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A POČAS POBYTU V DETSKEJ ŠATNI A TO V ZÁUJME OCHRANY ZDRAVIA VÁS, VAŠICH DETÍ A AJ ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY.


PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

5. februára 2021 - Oznámenie k prevádzke MŠ od 8. februára 2021

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že naša materská škola bude otvorená od 08. 02. 2021 pre všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia predložia čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti -
Príloha č. 1 - súbor PDF, Príloha č. 2 - súbor PDF.

Ďalej Vám oznamujeme, že Mesto Prešov zriadilo odberné miesto určené pre rodičov detí našej materskej školy v Základnej škole Sibírska v Prešove. Otestovať sa môžete cez víkend v dňoch 06. 02. a 07. 02. 2021 od 8. 00 h do 17.00 h s výnimkou prestávky od 12.00 h do 12.45 h. (viac na webovom sídle mesta Prešov: Víkendové testovanie v meste Prešov).

Mesto Prešov žiada rodičov, aby testovanie využil len jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa, nakoľko kapacitné možnosti testovania v rámci odberných miest zriadených mestom sú obmedzené.

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

14. januára 2021 - K platbám mesačného príspevku za január 2021

Vážení rodičia!

OZNAMUJEME VÁM, ŽE V ZMYSLE VZN Č. 4/2019 ČL. 2, ODS. 4, PÍSM. B) ZA MESIAC JANUÁR 2021 UHRÁDZA RODIČ IBA POMERNÚ ČASŤ URČENÉHO PRÍSPEVKU TAKTO:

1. ak uhrádzate mesačne poplatok 20 EUR tak zaplatíte za január 2021
za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 1,05 EUR

2. ak uhrádzate mesačne poplatok 40 EUR tak zaplatíte za január 2021
za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 2,10 EUR

3. ak uhrádzate mesačne poplatok 60 EUR tak zaplatíte za január 2021
za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 3,15 EUR

Rodičia, ktorých dieťa v januári nenavštevuje MŠ, neuhrádzajú mesačný príspevok (poplatok) na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za mesiac január 2021. Preplatky Vám budeme vracať najskôr vo februári 2021.

Ďakujeme!
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

5. januára 2021 - Oznámenie k prevádzke MŠ od 11.01.2021

Vážení rodičia!

V zmysle usmernenia zriaďovateľa materskej školy Mesta Prešov - súbor PDF Vám oznamujeme, že naša materská škola bude od 11. 01. 2021 otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do práce v štandardnom mieste výkonu práce, o čom doložia doklad od zamestnávateľa. Týka sa to obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa.

Preto žiadame Vás rodičia, ktorí spĺňate vyššie uvedené kritéria, aby ste najneskôr do 07. 01. 2021 do 10:00 hod. nahlásili záujem o návštevu materskej školy svojho dieťaťa od 11.01.2021
- zaslaním e-mailu na adresu: ms.cergovskapo@gmail.com

alebo

- SMS správou na tel. čísle: 0911 971 811


Ďakujeme za pochopenie!
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

18. decembra 2020 - Oznam ZŠS pri MŠ Čergovská pre rodičov predškolákov

Na základe medializovaných informácií o zrušení dotácií na stravu, Vám predkladáme usmernenie k ďalšiemu postupu od 1. 1. 2021 pri poskytovaní dotácií na stravu v zmysle zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách, v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov:

Zmena v poskytovaní dotácie je posunutá na 1.8.2020 čo znamená,

že od 1. 1. 2021 bude naďalej poskytovaná dotácia 1,20 € na stravu, pre predškolákov, ako to bolo doteraz. Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

25. augusta 2020 - Informácie k stravnému za september a október 2020

Prosíme rodičov, aby platbu za stravu uskutočnili za september a október súčasne:

September 20 prac. dní x 1,74 =34,80 €
Október 20 prac. dní x 1,74 = 34,80 €
Spolu: 69,60 €

Predškoláci (deti od 5 rokov):

September 20 prac. dní x 0,54€ =10,80 €
Október 20 prac. dní x 0,54€ = 10,80 €
Spolu : 21,60 €

Stravné sa platí na nezmenené číslo účtu:

IBAN SK3675000000004008421190

Informácie o stave preplatkov u vedúcej Zariadenia školského stravovania získate na tel. čísle 051/7704917
Žiadame rodičov, aby neposielali platby za stravu na účet, kde sa platí školné!
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

25. augusta 2020 - Platby v školskom roku 2020/2021

Všetky dôležité informácie o platbách ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO v školskom roku 2020/2021 nájdete v priloženom dokumente -
súbor PDFPaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

25. augusta 2020 - Oznámenie k prevádzke školy

Prevádzka v materskej škole v školskom roku 2020-2021 bude od 6.30 hod. do 16.30 hod.PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

25. august 2020 - Archív článkov školského roka 2019/2020

Čo nám priniesol školský rok 2019/2020 si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.