Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Archív článkov školského roka 2021/2022

27. apríla 2022 - Oznam jedálne k prevádzke v dňoch 2. a 9. mája

Vážení rodičia!

V dňoch 02.05.2022 a 09.05.2022 (pondelky) nebude možnosť si obed vybrať do obedára, varíme iba pre prítomné deti v MŠ.
Ostatné deti budú automaticky odhlásené.

Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

3. marca 2022 - Prijímanie detí na školský rok 2022/2023

Termín podávania žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa do Materskej školy Čergovská 14, Prešov na školský rok 2022/2023 je

od 2. mája do 13. mája 2022


  • rodič podáva písomnú žiadosť - súbor PDF spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa)
  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE!
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.


Podávať žiadosť je možné takto:
  • osobne vhodením žiadosti (v zalepenej obálke) do schránky (hlavný vstup do budovy materskej školy) a to vždy v pracovných dňoch v čase od 6.30 hod. do 16. 30 hod.
  • poštou na adresu: Materská škola Čergovská 14, Prešov 080 01
Poznámka:
Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:
  • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
  • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
Dôležité!
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
Ostatné podmienky prijímania deti - súbor PDF.

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2022.
Kontakty:
Mobil: 0911 971 811
e-mail: ms.cergovskapo@gmail.com
www.mscergovska.vadium.sk
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riad. školy

14. apríla 2022 - Oznam jedálne k prevádzke počas veľkonočných prázdnin

Vážení rodičia!

Počas Veľkonočných prázdnin v dňoch 14.04.2022 a 19.04.2022 nebude možnosť si obed vybrať do obedára, varíme iba pre prítomné deti v MŠ.
Ostatné deti budú automaticky odhlásené.

Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

31. januára 2022 - Prerušenie prevádzky školy

Vážení rodičia!

Z dôvodu choroby s podozrením na COVID-19 u niektorých pedagogických a prevádzkových zamestnancov bude v Materskej škole Čergovská 14, Prešov prerušená prevádzka

od 1. 2. 2022 do 6. 2. 2022.

Ďalšie informácie o prevádzke materskej školy budeme zverejňovať priebežne. Písomný súhlas zriaďovateľa - súbor PDF.

.
V prípade potreby kontaktujte riaditeľku školy.

Ďakujeme za pochopenie.PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

20. januára 2022 - Mimoriadne oznamy (aktualizované 22.1.2022)

Vážení rodičia!

MIMORIADNE PRERUŠENIE PREVÁDZKY V 2. TRIEDE
od 21.1.2022 do 30.1.2022
z dôvodu pozitivity učiteľky.

Súhlas zriaďovateľa - súbor PDF.Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že
dňa 24.1.2022
z technických príčin nebude možné vyzdvihnúť si neodhlásenú stravu.
Strava bude k dispozícii iba pre deti prítomné v MŠ.
Neprítomné deti budú odhlásené automaticky.
Ďakujeme za pochopenie.PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

17. decembra 2021 - Prevádzka v MŠ v čase vianočných prázdnin

Vážení rodičia!

Na základe zisteného záujmu rodičov bude materská škola v prevádzke
od 20. 12. 2021 do 23. 12. 2021 a od 3. 1. 2022 do 7. 1. 2022
IBA PRE PRIHLÁSENÉ DETI.
Schádzanie a rozchádzanie detí bude v pavilóne A na prízemí v 1. triede.

Od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021 bude materská škola ZATVORENÁ.
Súhlas zriaďovateľa - súbor PDF.

Všetky neprihlásené deti odhlási zo stravy vedúca ŠJ.

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

7. decembra 2021 - Dôležitá informácia pre rodičov detí z triedy č. 2 a č. 4

Vážení rodičia!

Z dôvodu choroby s podozrením na COVID-19 u detí, bude v týchto triedach prerušená prevádzka

od 8. 12. 2021 do 18. 12. 2021.

Ďakujeme za pochopenie.PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

26. novembra 2021 - Oznam pre osoby vstupujúce do objektu materskej školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa - - súbor pdf.

VSTUP CUDZÍM OSOBÁM DO PRIESTOROV MATERSKEJ ŠKOLY JE ZAKÁZANÝ ALEBO POVOLENÝ IBA V REŽIME OP (OČKOVANÝ, PREKONANÝ) SO SÚHLASOM RIADITEĽKY.


PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

18. novembra 2021 - Prerušenie prevádzky školy (aktualizované)

Vážení rodičia!

Z dôvodu choroby s podozrením na COVID-19 u niektorých pedagogických a prevádzkových zamestnancov bude v Materskej škole Čergovská 14, Prešov naďalej prerušená prevádzka

od 22. 11. 2021 do 26. 11. 2021.

Ďalšie informácie o prevádzke materskej školy budeme zverejňovať priebežne. Písomný súhlas zriaďovateľa nájdete v Aktualitách na našom webovom sídle.
Fotenie detí sa prekladá na január 2022.
V prípade potreby kontaktujte riaditeľku školy.

Súhlas zriaďovateľa (prerušenie od 22.11.-26.11.) - súbor PDF.

Súhlas zriaďovateľa (prerušenie od 16.11.-21.11.) - súbor PDF.

Ďakujeme za pochopenie.PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

26. októbra 2021 - Prerušenie prevádzky školy

Vážení rodičia!

Oznamujem Vám, že v dňoch
28.10. 2021 a 29.10.2021
bude materská škola so súhlasom zriaďovateľa zatvorená.

Súhlas zriaďovateľa - súbor PDF.

Ďakujeme!PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

31. augusta 2021 - Informácia o platbe školného od 1. mája 2021

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že od 1. mája 2021 je výška mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v materskej školy stanovená na 20 EUR pre každé dieťa od 2 do 5 rokov veku.

Za dieťa, ktoré má 1 rok pred vstupom do základnej školy (predškoláci) sa poplatok neuhrádza.

Platbu uhrádzajte vždy od 1. do 10. dňa v danom mesiaci bankovým prevodom alebo vkladom na účet v ČSOB:
IBAN-číslo účtu školného: SK5875000000004008421182
Variabilný symbol: 461223002
Konštantný symbol: 0558
PAY by square: načítajte údaje z obrázka do vašej bankovej aplikácie
Do správy pre prijímateľa uvádzajte MENO, PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDU!

Ďakujeme!PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

31. augusta 2021 - Oznam pre osoby vstupujúce do objektu materskej školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa - súbor pdf. Návštevník materskej školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľky a musí sa preukázať „Písomným vyhlásení o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
Dostupné na: Školský semafor

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

26. augusta 2021 - Aktualizované informácie k platbám za stravu v školskom roku 2021/2022

Zápisný lístok na stravovanie - súbor pdf

Deti vo veku od 2 do 5 rokov bez dotácie + predškoláci bez dotácie - 1,84 Eur na deň
Deti vo veku od 5 rokov (predškoláci s dotáciou) len do dovŕšenia 6. roku života - 0,54 Eur na deň

Výška mesačných platieb spolu
Deti vo veku od 2 do 5 rokov bez dotácie - 37 Eur mesačne
Deti vo veku od 5 rokov (predškoláci s dotáciou) - 11 Eur mesačne

Stravné sa uhrádza zálohovo, v septembri 2 platby (september a október) vždy vopred najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca.
Do správy je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE STRAVY

Odhlásiť alebo prihlásiť dieťa na stravovanie je potrebné deň vopred do 14.00 hod. (odhlasovanie po 14,00 hod. nie je možné), po víkende v pondelok ráno do 7.30 hod.
Je nutné, aby dieťa bolo v MŠ prítomné o 8.00 hod. Ak bude meškať, je potrebné túto skutočnosť ohlásiť ráno telefonicky vedúcej ŠJ.
V 1. deň choroby je možné si neodhlásenú stravu osobne vyzdvihnúť v čase od 11.30 hod. do 12.00 hod.

SPÔSOB ODHLASOVANIA
Dieťa je možné zo stravy odhlásiť iba uvedenými spôsobmi:
1. Internetové odhlasovanie (heslo si vyžiadajte u vedúcej ŠJ)
2. telefonicky na tel. č.: 051/770 49 17 (ŠJ)
3. zaslaním SMS na tel. č. 0905 843 106


Dieťa je možné zo stravy odhlásiť iba v školskej jedálni. Prosíme Vás, neodhlasujte zo stravy Vaše dieťa u triednych učiteliek.

Ďakujeme!
Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

25. august 2021 - Archív článkov školského roka 2020/2021

Čo nám priniesol školský rok 2020/2021 si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.