Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Archív článkov školského roka 2020/2021

25. marca 2021 (aktualizované 5.5.2021) - Prijímanie detí na školský rok 2021/2022

Termín podávania žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa do Materskej školy Čergovská 14, Prešov na školský rok 2021/2022 je

od 3. mája do 17. mája 2021


  • rodič podáva písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa; tlačivo na stiahnutie - Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ - súbor PDF), alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť u riaditeľky školy.
  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE!
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.


Podávať žiadosť je možné od 3. mája do 17. mája 2021 takto:
  • osobne vhodením žiadosti (v zalepenej obálke) do schránky (hlavný vstup do budovy materskej školy) a to vždy v pracovných dňoch v čase od 6.30 hod. do 16. 30 hod.
  • poštou na adresu: Materská škola Čergovská 14, Prešov 080 01
Poznámka:
Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:
  • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
  • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
Dôležité!
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
Ostatné podmienky prijímania deti - súbor PDF.

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021.
Kontakty:
Mobil: 0911 971 811
e-mail: ms.cergovskapo@gmail.com
www.mscergovska.vadium.sk
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riad. školy

23. apríla 2021 - Informácia o platbe školného od 1. mája 2021

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že od 1. mája 2021 je výška mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v materskej školy stanovená na 20 EUR pre každé dieťa od 2 do 5 rokov veku.

Za dieťa, ktoré má 1 rok pred vstupom do základnej školy (predškoláci) sa poplatok neuhrádza.

Platbu uhrádzajte vždy od 1. do 10. dňa v danom mesiaci bankovým prevodom alebo vkladom na účet v ČSOB:
IBAN-číslo účtu školného: SK5875000000004008421182
Variabilný symbol: 461223002
Konštantný symbol: 0558
PAY by square: načítajte údaje z obrázka do vašej bankovej aplikácie
Do správy pre prijímateľa uvádzajte MENO, PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDU!

Ďakujeme!PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

15. apríla 2021 - Informácia k uhrádzaniu mesačného príspevku za mesiac APRÍL 2021

Vážení rodičia!

OZNAMUJEME VÁM, ŽE ZA MESIAC APRÍL 2021 UHRÁDZA RODIČ IBA POMERNÚ ČASŤ URČENÉHO PRÍSPEVKU TAKTO:

1. ak uhrádzate mesačne poplatok 20 EUR, tak zaplatíte za apríl 2021 za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 1,- EUR.

2. ak uhrádzate mesačne poplatok 40 EUR, tak zaplatíte za apríl 2021 za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 2,- EUR .

3. ak uhrádzate mesačne poplatok 60 EUR, tak zaplatíte za apríl 2021 za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 3,- EUR .

Ďakujeme!PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

8. apríla 2021 - Oznámenie k prevádzke MŠ od 12. apríla 2021

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že naša materská škola bude od 12. 04. 2021 otvorená pre všetky deti.

Vážení rodičia!

naďalej platí, že do a z materskej školy privádza a odvádza dieťa vždy jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti, ktorý sa preukáže:

- negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
- alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
- alebo potvrdením o očkovaní, ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
- alebo potvrdením ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

18. marca 2021 - DARUJTE 2% Z DANE PRE NAŠU MŠ!

Vážení rodičia!

Prosíme Vás darujte našej materskej škole 2% z Vašich daní (tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní dane).

Pomôžete nám tak pri skvalitňovaní materiálnych podmienok vo výchovno-vzdelávacom procese našich detí.

Ďakujeme!

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy


10. marca 2021 - Oznámenie k prevádzke MŠ od 8. marca 2021 (aktualizované)

Vážení rodičia!

V zmysle usmernenia zriaďovateľa materskej školy Mesta Prešov Vám oznamujeme, že naša materská škola bude od 08. 03. 2021 do odvolania otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do práce v štandardnom mieste výkonu práce (týka sa to obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa), o čom doložia čestné vyhlásenie -

Príloha č. 1 - súbor PDF

Informácie k poplatkom v mesiaci MAREC 2021 - Príloha č. 2 - súbor PDF.

V prípade potreby nás kontaktujte na e-mailovej adrese školy: ms.cergovskapo@gmail.com alebo telefonicky aj SMS správou na tel. čísle: 0911 971 811.

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

17. februára 2021 - Informácia k uhrádzaniu mesačného príspevku za mesiac FEBRUÁR 2021

Vážení rodičia!

OZNAMUJEME VÁM, ŽE V ZMYSLE článku. 2, ods. 4, písm. b) VZN Č. 4/2019 ZA MESIAC FEBRUÁR 2021 UHRÁDZA RODIČ POMERNÚ ČASŤ URČENÉHO PRÍSPEVKU TAKTO:

1. ak uhrádzate mesačne poplatok 20 EUR, tak zaplatíte za február 2021 iba za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 1,00 EUR.

2. ak uhrádzate mesačne poplatok 40 EUR, tak zaplatíte za február 2021 iba za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 2,00 EUR .

3. ak uhrádzate mesačne poplatok 60 EUR, tak zaplatíte za február 2021 iba za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 3,00 EUR .

Ďakujeme!PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

12. februára 2021 - Oznámenie k prevádzke MŠ od 15. februára 2021

Vážení rodičia!

podľa uznesenia Vlády SR č. 77 z 5 .februára 2021 naďalej platí, že do a z materskej školy privádza a odvádza dieťa vždy jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti, ktorý sa preukáže:

- negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
- alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
- alebo potvrdením o očkovaní, ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
- alebo potvrdením ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

Ďalej Vám oznamujeme, že Mesto Prešov zriadilo odberné miesta vo vybraných základných školách v Prešove - viac na webovom sídle mesta Prešov:
Víkendové testovanie v meste Prešov.
Otestovať sa môžete cez víkend v dňoch 13. 02. a 14. 02. 2021 od 8. 00 h do 17.00 h s výnimkou prestávky od 12.00 h do 12.45 h.

Ďakujeme Vám, že sa svojej učiteľke bez vyzvania preukážete vždy platným negatívnym výsledkom antigénového testu alebo inými požadovanými dokladmi a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti!

PROSÍME VÁS DODRŽIAVAJTE STANOVENÉ PRAVIDLÁ   R O R   PRI VSTUPE DO BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A POČAS POBYTU V DETSKEJ ŠATNI A TO V ZÁUJME OCHRANY ZDRAVIA VÁS, VAŠICH DETÍ A AJ ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY.


PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

5. februára 2021 - Oznámenie k prevádzke MŠ od 8. februára 2021

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že naša materská škola bude otvorená od 08. 02. 2021 pre všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia predložia čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti -
Príloha č. 1 - súbor PDF, Príloha č. 2 - súbor PDF.

Ďalej Vám oznamujeme, že Mesto Prešov zriadilo odberné miesto určené pre rodičov detí našej materskej školy v Základnej škole Sibírska v Prešove. Otestovať sa môžete cez víkend v dňoch 06. 02. a 07. 02. 2021 od 8. 00 h do 17.00 h s výnimkou prestávky od 12.00 h do 12.45 h. (viac na webovom sídle mesta Prešov: Víkendové testovanie v meste Prešov).

Mesto Prešov žiada rodičov, aby testovanie využil len jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa, nakoľko kapacitné možnosti testovania v rámci odberných miest zriadených mestom sú obmedzené.

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

14. januára 2021 - K platbám mesačného príspevku za január 2021

Vážení rodičia!

OZNAMUJEME VÁM, ŽE V ZMYSLE VZN Č. 4/2019 ČL. 2, ODS. 4, PÍSM. B) ZA MESIAC JANUÁR 2021 UHRÁDZA RODIČ IBA POMERNÚ ČASŤ URČENÉHO PRÍSPEVKU TAKTO:

1. ak uhrádzate mesačne poplatok 20 EUR tak zaplatíte za január 2021
za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 1,05 EUR

2. ak uhrádzate mesačne poplatok 40 EUR tak zaplatíte za január 2021
za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 2,10 EUR

3. ak uhrádzate mesačne poplatok 60 EUR tak zaplatíte za január 2021
za každý deň pobytu dieťaťa v MŠ 3,15 EUR

Rodičia, ktorých dieťa v januári nenavštevuje MŠ, neuhrádzajú mesačný príspevok (poplatok) na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za mesiac január 2021. Preplatky Vám budeme vracať najskôr vo februári 2021.

Ďakujeme!
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

5. januára 2021 - Oznámenie k prevádzke MŠ od 11.01.2021

Vážení rodičia!

V zmysle usmernenia zriaďovateľa materskej školy Mesta Prešov - súbor PDF Vám oznamujeme, že naša materská škola bude od 11. 01. 2021 otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do práce v štandardnom mieste výkonu práce, o čom doložia doklad od zamestnávateľa. Týka sa to obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa.

Preto žiadame Vás rodičia, ktorí spĺňate vyššie uvedené kritéria, aby ste najneskôr do 07. 01. 2021 do 10:00 hod. nahlásili záujem o návštevu materskej školy svojho dieťaťa od 11.01.2021
- zaslaním e-mailu na adresu: ms.cergovskapo@gmail.com

alebo

- SMS správou na tel. čísle: 0911 971 811


Ďakujeme za pochopenie!
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

18. decembra 2020 - Oznam ZŠS pri MŠ Čergovská pre rodičov predškolákov

Na základe medializovaných informácií o zrušení dotácií na stravu, Vám predkladáme usmernenie k ďalšiemu postupu od 1. 1. 2021 pri poskytovaní dotácií na stravu v zmysle zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách, v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov:

Zmena v poskytovaní dotácie je posunutá na 1.8.2020 čo znamená,

že od 1. 1. 2021 bude naďalej poskytovaná dotácia 1,20 € na stravu, pre predškolákov, ako to bolo doteraz. Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

25. augusta 2020 - Informácie k stravnému za september a október 2020

Prosíme rodičov, aby platbu za stravu uskutočnili za september a október súčasne:

September 20 prac. dní x 1,74 =34,80 €
Október 20 prac. dní x 1,74 = 34,80 €
Spolu: 69,60 €

Predškoláci (deti od 5 rokov):

September 20 prac. dní x 0,54€ =10,80 €
Október 20 prac. dní x 0,54€ = 10,80 €
Spolu : 21,60 €

Stravné sa platí na nezmenené číslo účtu:

IBAN SK3675000000004008421190

Informácie o stave preplatkov u vedúcej Zariadenia školského stravovania získate na tel. čísle 051/7704917
Žiadame rodičov, aby neposielali platby za stravu na účet, kde sa platí školné!
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

25. augusta 2020 - Platby v školskom roku 2020/2021

Všetky dôležité informácie o platbách ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO v školskom roku 2020/2021 nájdete v priloženom dokumente -
súbor PDFPaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

25. augusta 2020 - Oznámenie k prevádzke školy

Prevádzka v materskej škole v školskom roku 2020-2021 bude od 6.30 hod. do 16.30 hod.PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

25. august 2020 - Archív článkov školského roka 2019/2020

Čo nám priniesol školský rok 2019/2020 si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.