Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Archív článkov školského roka 2019/2020

21. júna 2020 - Pozvánka pre predškolákov

Pozývame detí a rodičov predškolákov z 3. triedy a 5. triedy na prevzatie si rozlúčkových kníh a vecí, ktoré si doteraz nevyzdvihli dňa 29.6.2020 3. trieda o 15,30 hod. vo svojej triede
5. trieda o 15,00 hod. v školskej jedálni

uč. Bc. Alena Frenáková, uč. Petroniová Darina

11. júna 2020 - POKYNY k prevádzke školy od 15.6.2020

v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 28.mája 2020 a s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR
Materská škola Čergovská 14 v Prešove oznamuje že prevádzka školy
s účinnosťou od 15.6.2020 bude od 6,30 hod. do 16,30 hod.
( maximálne 10 hodín denne)
 • organizácia a prevádzka školy naďalej bude prispôsobená personálnym a priestorovým možnostiam školy
 • dodržiavania hygienických, bezpečnostných a epidemiologických pravidiel
 • nebude zberná trieda
 • škola naďalej bude prísne dodržiavať dôkladne čistenie a dezinfekciu všetkých priestorov školy,
 • riadiť sa podľa oznamu na vchodových dverách školy, za akých podmienok nemôže dieťa nastúpiť do materskej školy alebo rodič vstúpiť do budovy školy
 • pri prijímaní škola bude prihliadať na deti pred vstupom do ZŠ
 • deti rodičov, ktorí musia byť na pracovisku
 • deti samoživiteľov
 • nahlásiť záujem zákonných zástupcov dieťaťa o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 15.6.2020 k už nastúpeným deťom od 1.6.2020 ms.cergovska@condornet.sk do 12.6.2020
 • nakoľko MŠ nemôže otvoriť všetky triedy, bude oznámené rodičom, ktoré deti nastúpia
  • Gabriela Žabková - riad. školy

10. júna 2020 - USMERNENIE k prevádzke MŠ Čergovská 14, Prešov počas letných prázdnin

V zmysle pokynov z MŠVVaSR "Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020" a v súvislosti so zabezpečením personálnych, materiálnych a priestorových podmienok a určenia režimu prevádzky zisťujeme predbežný záujem o návštevu materskej školy Vášho dieťaťa do 31.08.2020.
Počas mesiacov júl a august, každá materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prešov, bude mať prevádzku len pre deti zo svojej MŠ. Deti nebudú migrovať po iných materských školách.
Po vyhodnotení záujmu a splnení všetkých personálnych, materiálnych, bezpečnostných a hygienických požiadaviek, Vás o možnosti nástupu budeme informovať oznamom na našom webovom sídle.

Ďalšie informácie nájdete kliknutím na tento odkaz - USMERNENIE k prevádzke počas leta - dokument PDF. Gabriela Žabková - riad. školy

10. júna 2020 - ČSOB NEPRIJÍMA HOTOVOSTNÉ VKLADY

Z dôvodu COVID-19 banka ČSOB oznamuje, že od 8.6.2020 nebude na svojich pobočkách prijímať hotovostné vklady od tretích osôb do výšky 50 EUR. Žiadame rodičov, ktorí vkladali hotovosť za školné a stravu do ČSOB, aby tieto platby realizovali bezhotovostným stykom - prevodom z účtu, cez internetbanking alebo zadaním trvalého príkazu. Gabriela Žabková - riad. školy

29. mája 2020 - OPATRENIA K PREVÁDZKE ŠKOLY OD 1.6.2020

Prevádzka školy sa začne 1.6.2020 v čase od 7,oo hod. do 16,oo hod.
 • maximálny počet detí v jednej triede 15
 • rodič bude dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia keď privádza dieťa do MŠ a vyberá ho z MŠ
 • s rúškom a rukavicami
 • dodržiavanie odstupov
 • dezinfekcia rúk
 • v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 sa dieťa nepreberie.
 • v šatni najviac naraz 3 rodičia, zbytočne sa nezdržiavať skupinky rodičov maximálne 10 minút
 • poverený zamestnanec zmerá teplotu dieťaťa pred vstupom do zariadenia
 • rodič odovzdá dieťa učiteľke,
 • prvom nástupe a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni vypíše rodič Vyhlásenie
 • rodič podpisuje Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa
 • deti do MŠ nenosia vlastné hračky z domu alebo iné materiály
 • v júni sa nebudú organizovať v škole hromadné podujatia, akcie, súťaže, divadlá, rozlúčky, výlety
 • rodič zabezpečí umiestnenie rúška a rezervného rúška do jeho skrinky
 • v prípade, ak dieťa nenastúpi do MŠ a nebude vyhlásené z obeda, tento obed rodič nemôže vyzdvihnúť
 • V prípade, ak v priebehu dňa sa u dieťaťa prejavia zdravotné problémy, dieťa bude izolované, a rodič je povinný po oznámení školou okamžite pre dieťa prísť
 • rodič bude dodržiavať pokyny riaditeľky MŠ ktoré upravujú podmienky na obdobie do konca školského roku 2019/2020
Gabriela Žabková - riad. školy

27. apríla 2020 - OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Mesto Prešov ako zriaďovateľ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Čergovská 14, 080 01 Prešov.

Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente - súbor PDF Gabriela Žabková - riad. školy

24. apríla 2020 - Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021

Z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl do odvolania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 bude škola prijímať od 4. mája 2020 do 15. mája 2020 Podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa bude
 • bez osobnej prítomnosti detí
 • potvrdenie o zdravotnom stave sa nebude zatiaľ vyžadovať, doloží ho dodatočne


Materská škola prednostne prijíma deti:

 • ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • deti s odkladom povinnej školskej dochádzky
 • deti, ktoré majú súrodencov v našej MŠ
 • deti s trvalým pobytom
 • deti, ktorých rodičia podajú žiadosť v určenom termíne (t.j. do 15.5.2020)
Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky si MŠ vyžaduje, aby:

 • dieťa zvládlo odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas
 • dieťa vedelo spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, vyzliekanie, spolupráca pri umývaní rúk, pýtať sa na WC, byť bez plienok, bez cumlíka a bez dojčenskej fľaše)
 • dieťa bolo schopné akýmkoľvek spôsobom komunikácie s učiteľkami alebo dospelou osobou, dieťa malo osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, držať lyžicu v ruke...)
Podmienky

1. písomná alebo elektronická žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy
2. čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

Spôsob podávania žiadosti

Elektronicky:

1. Vyplnením online žiadosti - Žiadosť o prijatie dieťaťa - ONLINE.

2. Stiahnutím a vyplnením žiadosti - Žiadosť o prijatie dieťaťa - dokument PDF. Zoskenovaný dokument zaslať e-mailom na ms.cergovska@condornet.sk

Poštou alebo osobne:

1. Stiahnutím a vyplnením žiadosti - Žiadosť o prijatie dieťaťa - dokument PDF. Vyplnený dokument zaslať poštou na adresu školy.

2. Stiahnutím a vyplnením žiadosti - Žiadosť o prijatie dieťaťa - dokument PDF. Vyplnený dokument osobne vhodiť do schránky školy.

Rozhodnutie

Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) dieťaťa bude zasielané rodičom najneskôr do 30.júna 2020 doporučene.

Lekárske potvrdenie

Lekárske potvrdenie o dieťati od pediatra zákonný zástupca predloží MŠ pri najbližšej možnej príležitosti, zatiaľ budú detí prijaté na adaptačný pobyt.

Kontakty:
Mobil: 0911 971 811
e-mail: ms.cergovska@condornet.sk
www.mscergovska.vadium.sk
Gabriela Žabková - riad. školy

14. apríla 2020 - ZÁPIS DETÍ DO ZŠ

v mesiaci apríl 2020 prebieha zápis detí do základnej školy. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ( § 20 ods. zákona č. 245/2008 ) aj v prípade či uvažujete o odklade školskej dochádzky alebo nie, t.j. dieťa ktoré k 31.8.2020 dovŕši fyzický vek 6 rokov.

Upozorňujeme rodičov, aby si pozastavili v bankách platby školného a stravného.

V prípade potreby alebo nutnosti prevzatia si osobných vecí dieťaťa z materskej školy (veci zo skriniek alebo pyžamka...) prosím kontaktujte nás e-mailom, telefonicky, dohodneme termín.
Gabriela Žabková - riad. školy

30. marca 2020 - ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA NA OBDOBIE OD 30. MARCA 2020

Rozhodnutie na obdobie od 30.marca 2020 v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení:
Rozhodnutie - MŠ SR
Gabriela Žabková - riad. školy

6. marca 2020 - DARUJTE 2% Z DANE PRE NAŠU MŠ!

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj v tomto roku môžete darovať škole a svojím deťom 2% dane. Pre vás to neznamená žiadny výdavok, lebo ide o vašu daň, ktorú už za vás odviedol zamestnávateľ, alebo ktorú odvádzate ako fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu.
Aj vďaka Vaším 2% z daní sme mohli skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole a obnoviť interiér tried. O použití finančných prostriedkov rozhoduje výbor Rodičovskej rady.

Čo je potrebné urobiť?

Požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019 ktorý vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane a ktoré spolu s vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% doručte na príslušný daňový úrad v mieste bydliska alebo k nám do MŠ najneskôr do 27.4. 2020 a my sa postaráme o ich doručenie na príslušný daňový úrad do 30.4.2020.
Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu (rovnako ich získate aj u svojich učiteľkách a v šatniach školy):

Vyhlásenie o poukázaní dane
Potvrdenie o zaplatení dane

O získanej sume a jej využití Vás budeme informovať.

Rodičovské združenie pri MŠ Čergovská
Čergovská 14
080 09 Prešov
IČO 17319617 210

Mgr. Ľuboslava Fedorová - predseda RZ


1. marca 2020 - FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

Mesiac február sa v našej materskej škole niesol v znamení fašiangových zvykov a tradícií. Vyvrcholením tohto obdobia bol dňa 18.2.2020 veselý Fašiangový karneval. Naša jedáleň sa premenila na pestrofarebnú miestnosť plnú rozprávkových postavičiek. O zábavu a tanec sa v tomto roku postarala Usmievanka (Anna Gajová) z Košíc. Tety kuchárky zabezpečili pitný režim a šišky pre všetkých prítomných. Celé dopoludnie sa konalo v radostnej atmosfére, tiež sa ho zúčastnili študentky SOŠ pedagogickej v Prešove. Deti sa zabávali, tancovali, spievali s Usmievankou a mali radosť z masiek. Za tanec boli odmenené omaľovánkou, alebo pexesom. Bol to deň plný radosti, spokojnosti a dobrej nálady, a preto si fašiangové tradície v MŠ zachováme naďalej.Fotografie - Fotoarchív.

Mgr. Miriam Čížová

16. februára 2020 - PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA

Predškoláci z 3. a 5. triedy absolvovali v dňoch od 1.2. do 14.2. predplavecký výcvik v MŠ Bajkalská, pod dohľadom trénerky plávania v špecializovanom bazéne pre deti predškolského veku.
Deti sa hravým spôsobom zoznamovali s vodou, učili sa základy správneho dýchania, ponárania, splývania. 23 detí z našej materskej školy sprevádzali striedavo 4 pani učiteľky a 3 pani upratovačky. Vozil nás autobus na objednávku, takže cestovanie bolo pohodlné a nikomu nebola zima. Deti zvládli podľa svojich možností splývanie na 2 až 8 metrov, alebo hry vo vode. Odmenou im bolo mokré vysvedčenie a dobrý pocit, že sa opäť niečo nové naučili a otužovali sa zdravým spôsobom.Bc. Alena Frenáková

26. januára 2020 - VÝZVA NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY

Vzhľadom k tomu, že v marci sa končí funkčné obdobie Radám škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, mesto Prešov zastúpené primátorkou mesta Ing. Andreou Turčanovou vyhlasuje výzvu na voľby členov rady školy pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Viac - Výzva

Gabriela Žabková - riad. školy

8. decembra 2019 - MŠ POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

Riaditeľstvo MŠ Čergovská 14 v Prešove oznamuje, že v čase vianočných sviatkov v dňoch 27.12.,30.12 a 31.12.2019 bude MŠ zatvorená.

V prevádzke bude MŠ Haburská 9 (Nižná Šebastová) a MŠ Važecká 18 Prešov.

Ak potrebujete umiestniť dieťa do náhradnej MŠ oznámte to učiteľkám v triede najneskôr do 20.12.2019!

Školné a stravné za mesiac december 2019 prosím uhradiť najneskôr do 16.12.2019 kvôli uzatvárania finančných a účtovných dokladov.

Oznámiť učiteľkám v triede či Vaše dieťa bude prítomné v MŠ v čase od 2. a 3.1.2020, kvôli organizačnému zabezpečeniu školy. Neprítomné deti budú automaticky vyhlásené zo stravy, nie je potrebné ich individuálne vyhlasovať. Riadna prevádzka školy vo všetkých triedach bude od 7.1.2020.

Gabriela Žabková - riad. školy

9. decembra 2019 - MIKULÁŠ

Tak, ako každý rok, aj tento krát sme netrpezlivo vyzerali Mikuláša z okien, kedy príde. Po krásnej rozprávočke o 12 mesiačikoch v prevedení bábkového divadielka Gašparko, sme sa ho konečne dočkali. Za zvukov zvončeka prišiel aj s veľkým vrecom sladkostí. No tie sme si museli zaslúžiť a zaspievať mu peknú mikulášsku pesničku. Pesničku nám spieval aj Čertík, ktorý pomáhal Mikulášovi, no jeho pesnička nás všetkých rozosmiala, lebo bola trošku popletená...veď počúvajte: „Zima je zimička, v škôlke sa už nevetrá, utri sople do svetra“... no smiali sme sa do popuku. Ale keď chcel zobrať so sebou niekoho z nás, to nám veru už smiešne nebolo a nedali sme nikoho, žiadnu pani učiteľku, ani tetu kuchárku, dokonca ani pani riaditeľku. Keď sme Mikulášovi sľúbili, že budeme v škôlke pekne spinkať, jesť ovocie aj zeleninu, potom nám už porozdával zaslúžené sladkosti. Ešte dlho nám v hlavách znelo: „On je dobrý dedko, čo má bielu bradu, keď si bola dobrá, dá ti čokoládu, nesie veľké vrece plné sladkostí, dostane ich ten, čo nezlostí“.
Fotografie - Fotoarchív.

Bc. Alena Frenáková

9. decembra 2019 - ŠPORTOVÝ DEŇ

V jeden príjemný jesenný deň sme spolu so študentkami Pedagogickej fakulty PU zorganizovali pre naše deti športový deň, v rámci ktorého sme zmerali ich pohybové schopnosti. Po veselej rozcvičke sa deti rozdelili do družstiev, kde na jednotlivých stanovištiach športovali v týchto disciplínach: v behu na 20 m, v hode loptičkou na terč, v hode do diaľky a v skoku do diaľky. S najmladšími kamarátmi sme sa zahrali s farebným padákom a neposlušnou loptičkou. Odmenou za naše úsilie nám bol výborný pocit, že sme niečo urobili pre svoje zdravie a milé medaily od našich kandidátok.
Fotografie - Fotoarchív.

Bc. Alena Frenáková

1. decembra 2019 - DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

23.októbra 2019 sa 8 detí z 3. triedy zúčastnilo osláv Dňa materských škôl na Prešovskej univerzite v Prešove. Pod vedením učiteľky Dariny Petroniovej a riad. Gabriely Žabkovej prešli úspešne a tvorivo všetkými pripravenými úlohami a aktivitami a zároveň sa zabavili, zaspievali a zatancovali. Získavali body a odmeny. V závere si so všetkými zúčastnenými deťmi zaspievali Hymnu materských škôl:

Naša škola má svoj deň
dnes spievame iba preň.
Tancuj, spievaj, uč sa, hraj sa
tento deň sláv, zabávaj sa
Deti kričia „veď to bol, super Deň materských škôl“...


Predškoláci ďakujeme, boli ste super!
Fotografie - Fotoarchív.
Gabriela Žabková - riad. školy

20. novembra 2019 - MISA PLNÁ VITAMÍNOV

Dňa 22. 10. 2019 v dopoludňajšom čase sa uskutočnila v našej ŠJ školská akcia pod názvom Misa plná vitamínov. Hlavnými hrdinami boli strašiaci "z babkinej záhrady" a to Marienka a Janíčko. Príbeh sa niesol v duchu, že ovocie a zelenina sú najzdravšie potraviny – pred konzumáciou ich najprv poriadne poumývame lebo to má potom negatívne následky na naše zdravie. V príbehu vystupovala aj pani doktorka. Vyliečila strašiaka Janíčka, ale tiež deťom vysvetlila čo obsahuje ovocie a zelenina a ako prospievajú nášmu telu. Deti počas akcie ich nielen spoznávali ale aj ochutnávali. Popri tom si o nich spievali a recitovali známe piesne a básne. V závere si deti spoločne so strašiakmi Marienkou a Janíčkom prezreli svoje výtvory, ktoré zhotovili so svojimi pani učiteľkami a kandidátkami. Niektoré z nich zdobili ŠJ aj popoludní počas akcie Zdravý olovrant pre rodičov. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí doniesli rôzne druhy ovocia a zeleniny a umožnili tak svojim deťom uskutočniť a mať krásny zážitok.
Fotografie - Fotoarchív.
uč. Ľubica Bělová

20. novembra 2019 - EXKURZIA V PLANETÁRIU

Dňa 6. novembra sme navštívili s predškolákmi z 3. a 5. triedy Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Po zhliadnutí krátkych rozprávok v premietacej sále sme sa už netrpezlivo tešili na sledovanie vesmírnej oblohy v unikátnom planetáriu. Prostredníctvom rozprávky Martin a hviezda, sa deti oboznámili na elementárnej úrovni s vesmírnymi telesami, planétami a objavovali súhvezdia. Po príchode do materskej školy sme svoje zážitky aj výtvarne vyjadrili.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

20. novembra 2019 - NAŠA PRVÁ VYCHÁDZKA

My, deti 2 – 3 ročné z prvej triedy sme nastúpili v septembri po prvýkrát do našej MŠ. Prvé dni boli pre nás veľmi ťažké. Museli sme byť celý deň bez svojich milovaných rodičov, v cudzom prostredí a tiež s novou a neznámou pani učiteľkou. Adaptácia bola pre nás náročná a nezaobišla sa bez slzičiek, plaču. Najprv sme si museli zvyknúť vzájomne na seba a na prostredie. No netrvalo dlho a po niekoľkých náročných dňoch sme sa spoločne vybrali aj vonku. A takto nám to ide. Pani učiteľky nám kúpili hada, ktorého sa všetci držíme. Nám sa to páči a už sme si na neho zvykli a on na nás. Všade chodí s nami. Vonku chodíme od vtedy každý deň, pokiaľ nám to počasie dovolí a stále sa tešíme na nové zážitky. Vonku je fajn!.
Fotografie - Fotoarchív.
uč. Ľubica Bělová

30. októbra 2019 - PRIHLÁSENIE/ODHLÁSENIE STRAVY

Na webové sídlo našej Materskej školy sme pridali do bočného panela odkaz, ktorý vás presmeruje na prihlásenie, resp. odhlásenie stravy. Stačí kliknúť na tento obrázok – , kde po zadaní užívateľského mena a hesla sa dostanete do správy stravovacieho účtu vášho dieťaťa. V prípade nejasností si môžete prečítať Nápovedu.

Monika Bednárová, ved. ZŠS pri MŠ Čergovská

28. októbra 2019 - SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

15.októbra 2019 sa v PKO konal už 12. ročník Svetového dňa výživy, ktorý má svoje meno a opodstatnenie. Tento rok sa zameriaval na tému jednoducho a výstižne Zelenina. Bola to nielen pastva pre oči a dráždenie chuťových pohárikov, ale hlavne prehliadka tvorivosti kreativity a šikovných rúk zamestnankýň školských jedálni materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Toto podujatie obohatili aj naše tety kuchárky týmito skvelými jedlami – Karfiolové placky a dezert Slivkový koláč s posýpkou.
Fotografie - Fotoarchív.
Gabriela Žabková - riad. školy

20. októbra 2019 - DIVADIELKA U NÁS V MŠ

Úvod školského roka bol bohatý aj na kultúrne predstavenia. V septembri nás navštívil Ujo Ľubo s hudobnou rozprávkou Peťo a drak. Počas pútavého a zábavného rozprávania príbehu nás Ujo Ľubo naučil jednu zo svojich piesní a ešte nám aj zahral na zobcovej flaute. Deti zase na oplátku rytmicky doprevádzali piesne hrou na telo.
Začiatkom októbra sme u nás privítali bábkové divadielko Gašparko s rozprávkou Neposlušná princezná. Deti sa prostredníctvom rozprávkového príbehu dozvedia, že aj princezné musia byť poslušné a počúvať, inak to s nimi nedopadne najlepšie aj keď majú kamaráta draka. V tomto divadielku majú deti možnosť vidieť bábky – marionety, ktoré majú vysokú estetickú a výtvarnú hodnotu.
Najviac nás potešilo, že sa predstavenia páčili aj tým najmenším dvojročným škôlkarom, pretože vôbec nikto neplakal ani sa nebál, naopak, v prvých radoch sa veselo tancovalo. Už teraz sa tešíme na budúce divadielka na profesionálnej úrovni, ktoré prispievajú k umeleckému a kultúrnemu vyžitiu detí a obohacujú ich emocionálne prežívanie.
Fotografie - DIVADLO - PEŤO A DRAK.
Fotografie - DIVADLO - NEPOSLUŠNÁ PRINCEZNÁ.
Bc. Alena Frenáková

7. októbra 2019 - EKOFEST

Dňa 27. septembra sme sa s predškolákmi z 3. a 5. triedy zúčastnili Ekofestu v Ekoparku Holá Hora. Pre deti boli na stanovištiach pripravené rôzne environmentálne aktivity, ktoré boli zábavné, no i poučné. Deťom sa páčilo, keď sa z nich stali pátrači a ich úlohou bolo vyhľadať v areáli rôzne prírodniny podľa zadania. Dokonca sme pozorovali Slnko ozajstnými hvezdárskymi ďalekohľadmi. Počasie nám prialo a my sme prežili krásne dopoludnie zážitkovým učením v prírode.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

26. august 2019 - Zoznamy detí pre školský rok 2019/2020

Zoznamy zobrazíte kliknutím na tento odkaz

Gabriela Žabková - riad. školy

25. august 2019 - OZNAM pre rodičov k platbe školného a stravy dieťaťa v MŠ

Výšku poplatkov za školné a stravné stanovuje a upravuje zriaďovateľ MŠ.

Riaditeľka školy v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2019 čl. 2 oznamuje, že rodič je povinný prispievať na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením na výchovu a vzdelávanie v závislosti od veku a trvalého bydliska dieťaťa takto:

Školné

mesačne sumou 20 Є za dieťa od 3 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov
mesačne sumou 60 Є za dieťa do 3 rokov veku včetne mesiaca kedy dovŕši 3 roky
mesačne sumou 40 Є za dieťa od 3 rokov bez trvalého pobytu v meste Prešov
Úhradu previesť najneskôr do 10.dňa v danom mesiaci na účet školy:

SK5875000000004008421182 (ČSOB banka)

v správe uviesť meno dieťaťa (nie svoje!) a triedu

Školné za dieťa sa neuhrádza ak:

 • ak k 31.8. dovŕšilo 5 rokov
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy potvrdenie o tom že je poberateľom dávok v hmotnej núdzi ( potvrdenie a rozhodnutie z ÚPSVa R)
 • ak je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 • ak má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo iných rodinných preukázateľných dôvodov. Vtedy je rodič povinných to zdokladovať alebo zdravotnou dovolenkou od lekára, alebo písomným vyhlásením zákonného zástupcu o dôvode neprítomnosti dieťaťa v MŠ.


Stravné

Zákonný zástupca hradí príspevok aj na stravovanie dieťaťa vkladom na stravný účet školy - SK3675000000004008421190 ČSOB banka ( uviesť meno dieťaťa a triedu) sumu 1,74 Є (deň).

Deťom, ktoré nadobudli k 31.8. vek 5 rokov, zúčastňujú sa výchovy a vzdelávania v MŠ poskytuje sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sumou 1,20 Є (deň). Vtedy rodič prispieva sumou 0,54 Є (deň) na jedno hlavné jedlo.

Príspevok na stravovanie preddavkovo sa hradí vo výške:

30 Є mesačne pre deti bez dotácie od štátu
10 Є mesačne s dotáciou od štátu.

Veríme na dobrú spoluprácu a včasné uhrádzanie platieb tak ako to bolo v predošlom školskom roku! Gabriela Žabková - riad. školy

25. august 2019 - Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ

1. Zákonný zástupca dieťaťa ráno podpíše učiteľkám v triede tlačivo "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" ( že dieťa nemá infekčné ochorenie ani v rodine nie je vyhlásená karanténa), alebo si ho môže stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

2. prezuvky (pevnú obuv - nie vsuvky).

3. pohodlné oblečenie

4. náhradné veci do skrinky (spodné prádlo, ponožky, punčošky apod.) hlavne u detí 2-3 roč. detí a  všetko označiť menom

5. pyžamo.

6. vešiačik do skrinky.

7. V prvý deň si rodičia novoprijatých detí vyzdvihnú evidenčný lístok a vyplnený ho čo najskôr odovzdajú triednym učiteľkám.

8. Vyzdvihnú si v triede prihlášku na stravovanie.

9. Vyzdvihnú si Čestné prehlásenie o trvalom pobyte dieťaťa.

10. Ostatné informácie Vám budú poskytnuté na plenárnej schôdzi a triednych aktívoch v septembri 2019.

11. V prípade potreby sa kontaktujte s riaditeľkou školy osobne každý deň alebo telefonicky na

č. t. 051/770 48 94
mobil: 0911 971 811
e-mail: ms.cergovska@condornet.sk

www.mscergovska.vadium.skTešíme sa na spoluprácu s Vami! Gabriela Žabková - riad. školy

25. august 2019 - Archív článkov školského roka 2018/2019

Čo nám priniesol školský rok 2018/2019 si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.